Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje nastoji svoje mrežne stranice / i / ili mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.)
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Kina Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje koje se nalazi na adresi http://kino-edison.hr.